Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

                      www.stavex.sk

 

  1. Všeobecné ustanovenia

  2. Územná pôsobnosť

  3. Objednávanie tovaru

  4. Uzavretie kúpnej zmluvy

  5. Predaj a výkup vratných paliet

  6. Platobné podmienky

  7. Dodacie podmienky

  8. Práva a povinnosti predávajúceho

  9. Práva a povinnosti kupujúceho

10. Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcim

11. Reklamačný poriadok

12. Záverečné ustanovenia

 

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „obchodné a reklamačné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.stavex.sk.

1.2. Predávajúcim je fyzická osoba: Alojz Pánik STAVEX, so sídlom: Sládkovičová 47, 953 01 Zlaté Moravce, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri Zlaté Moravce pod č. 407-147, IČO: 14 110 466, IČ DPH: SK1020410721, DIČ: 1020410721, číslo bankového účtu: SK84 0900 0000 0000 3126 7023, SWIFT: GIBASKBX. Táto fyzická osoba je prevádzkovateľom elektronického obchodu www.stavex.sk. Kontaktná osoba: Marian Pánik, tel. číslo a e-mail kontaktnej osoby: +421 915 722 052, stavex@stavex.sk.

1.3. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka a ktorá sa na stránke predávajúceho zaregistruje ako kupujúci a následne vykonáva práva a povinnosti kupujúceho smerujúce k nadobudnutiu vlastníckeho práva k tovaru.

1.4. Kupujúci bol oboznámený, že vzťahy medzi ním a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a právnymi predpismi SR, čo na konci objednávky potvrdil.

1.5. Zobrazená kúpna cena tovaru na stránke elektronického obchodu zahŕňa daň z pridanej hodnoty a nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné služby.

1.6. Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

 

2.       Územná pôsobnosť

2.1. Elektronický obchod predávajúceho má územnú pôsobnosť dodania tovaru hlavne pre obce a mestá v okresoch Zlaté Moravce, Levice, Nitra a Žarnovica (ďalej len „územná pôsobnosť“).

2.2. Vzhľadom na povahu tovaru ponúkaného predávajúcim v elektronickom obchode (hlavne na hmotnostné a objemové kritéria), nie je pri niektorých tovaroch ekonomicky a logisticky možné zabezpečovať dodávku tovaru mimo územnej pôsobnosti. Každý jednotlivý prípad objednávky sa posudzuje individuálne a hľadá sa optimálny spôsob dodania tovaru. Kupujúci je o možnostiach dodania tovaru informovaný v procese realizácie objednávky. Pokiaľ kupujúci nesúhlasí s návrhom ceny a spôsobom dodania tovaru, môže svoju  objednávku okamžite zrušiť.

 

3.       Objednávanie tovaru

3.1. Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka elektronického obchodu  predávajúceho, osobne alebo telefonicky.

3.2. Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci automaticky e-mailom. Do 24 hodín v rámci pracovných dní predávajúci oznámi kupujúcemu dostupnosť, spôsob a cenu prípadnej dopravy, alebo iných služieb a termín dodania tovaru.

3.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

3.4. Pokiaľ nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy je zrušenie objednávky zo strany kupujúceho možné kedykoľvek bez udania dôvodu. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo e-mailom na adrese eshop@stavex.sk. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu zrušenie objednávky e-mailom alebo telefonicky.

3.5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku:

3.5.1.     v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar a kupujúci nesúhlasí s prípadným návrhom o jeho náhrade iným tovarom

3.5.2.    pokiaľ nie je možné logisticky zabezpečiť dopravu tovaru

3.5.3.    pokiaľ z akýchkoľvek dôvodov nedošlo k uzavretiu kúpnej zmluvy do 14 dní od objednávky.

 

3.6. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijímať objednávky v prípade očividnej chyby ceny, opisu alebo obrazu tovaru predstaveného na internetovej stránke alebo v katalógu. O neprijatí objednávky z dôvodu očividnej chyby, bude klient informovaný telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty odoslanej na adresu, ktorú klient uviedol na účely kontaktu s ním.

 

4.       Uzavretie kúpnej zmluvy

4.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“), predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke, zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho, e-mailom, alebo telefonicky.

4.2. V prípade, pokiaľ bola objednávka vytvorená prostredníctvom kupujúcim vyplneného a odoslaného formuláru na internetovej stránke predávajúceho, obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho. Toto potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však samotným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

4.3. Predávajúci objednávku spracuje. V prípade potreby je kupujúci informovaný o prípadných zmenách objednávky (cena dopravy, vykládky, záloha paliet a pod.), termíne dodania a platobných podmienkach. Pokiaľ kupujúci súhlasí s konečnou objednávkou, je mu na e-mail zaslaný návrh kúpnej zmluvy, ktorý obsahuje: informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), ako aj ďalšie údaje uvedené v §3 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku").

4.4.  Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením návrhu kúpnej zmluvy kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

4.5. Predávajúci jasným, určitým a zrozumiteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a)  o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby alebo službe informoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b)  o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

d)  o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

e)  o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, vykládku, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

f)  o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v príslušných článkoch týchto obchodných a reklamačných podmienok,

g)  o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v čl.10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok,

h)  o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

i)  o povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

j)   o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

k)  o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok,

l)  o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach,

m)  o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

4.6. Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa bodu 4.5. písm. e) týchto obchodných a reklamačných podmienok alebo o nákladoch na vrátenie tovaru podľa bodu 4.5. písm. h) týchto obchodných a reklamačných podmienok, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

 

5.       Predaj a výkup vratných paliet

5.1. V prípade, pokiaľ si kupujúci vyberie z ponuky tovar, ktorý sa dodáva na vratných paletách, je o tom kupujúci informovaný v procese spracovania objednávky telefonicky, alebo e-mailom. Informácia zahŕňa počet paliet, na ktorých sa bude tovar dodávať aj s príslušnou predajnou a výkupnou cenou za paletu.

5.2. Predávajúci vykupuje spätne len palety pôvodné a nepoškodené. Na vrátené, nepoškodené palety potvrdené návratkou o vrátení bude vystavený dobropis.  Dobropisovanie vykúpených drevených paliet uskutočňuje predávajúci do 6 mesiacov od dodania tovaru. V prípade nevrátenia paliet v tomto termíne, alebo pri poškodení paliet, nebudú palety prevzaté a dobropisované.

5.3. Vrátenie paliet musí byť dokladované kópiou pôvodnej faktúry, alebo pôvodným blokom z pokladnice ORP

 

6.       Platobné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu na základe kúpnej zmluvy (ďalej „kúpna cena“) nasledovnými možnosťami:

a)    hotovostnou platbou na prevádzke predávajúceho,

b)    hotovostnou platbou pri prevzatí tovaru pri dodaní vozidlom predávajúceho

c)     zálohovou platbou na účet predávajúceho na základe vystavenej zálohovej faktúry,

d)    dobierkou

6.2. Pri spôsobe platby zálohovou faktúrou a dobierkou posiela predávajúci daňový doklad (faktúru) kupujúcemu formou e-mailu po doručení tovaru.

6.3. Platba je možná iba v mene EUR.

 

7.       Dodacie podmienky

7.1. Objednaný tovar je možné dodať nasledovnými spôsobmi:

a)    osobným prevzatím na prevádzkach predávajúceho

b)    vozidlom predávajúceho s možnosťou vykládky (v rámci územnej pôsobnosti, bod 2.1)

c)     vozidlom výrobcu tovaru aj s možnosťou vykládky

d)    slovenskou poštou s doručením na adresu, alebo na poštu (limitovaná váha a rozmery)

e)    kuriérskou službou (limitovaná váha a rozmery)

7.2. Dodacia lehota na tovar, ktorý je skladom je obvykle do 5 pracovných dní. U niektorých tovarov, ktoré nie sú skladom je v detaile produktu uvedená dodacia doba v pracovných dňoch. U ostatných tovarov je dodacia doba komunikovaná s kupujúcim jednotlivo.  O možnom termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať v procese spracovania objednávky telefonicky, alebo e-mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená dodacia lehota, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s bodom 3.4 týchto Obchodných podmienok.

7.3. Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal tovar v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 5 pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

7.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

7.5. Kupujúci je povinný prevziať tovar na mieste a v čase, ktoré bolo dohodnuté a uvedené v potvrdení o uzavretí zmluvy predávajúcim.

7.6. Pokiaľ kupujúci nevie zabezpečiť, aby bol osobne prítomný pri dodaní tovaru na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase dodania tovaru, je povinný, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodne inak, na prevzatie tovaru splnomocniť tretiu osobu, ktorá je povinná sa predávajúcemu, alebo dopravcovi splnomocnenému vykonaním prepravy a dodania tovaru, preukázať kópiou potvrdenia o uzatvorení zmluvy.

7.7. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie a jeho prevzatie kupujúcim alebo ním splnomocnenou treťou osobou a podpísanie dokladu (dodací list, rozvozový list) o odovzdaní tovaru kupujúcim alebo ním splnomocnenou treťou osobou. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním splnomocnená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.

7.8. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

7.9. Pokiaľ sa predávajúci pokúsi o dodanie tovaru na dohodnuté miesto a v dohodnutom čase uvedenom v potvrdení o uzavretí zmluvy a k dodaniu nedošlo z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, resp. ním splnomocnenej tretej osoby, znáša kupujúci náhradu škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

7.10.    Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti predávajúceho. V prípade zistenia existencie vady tovaru je predávajúci povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí predávajúci. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 11 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu z vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

7.11.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu.

7.12.    Pre osobné prevzatie tovaru sú možné nasledovné odberné miesta:

       Topoľčianska 9, 951 97 Žitavany, email: zitavany@stavex.sk, tel.  0915 958 950

       Staničná 10, 952 01 Vráble, email: vrable@stavex.sk, tel.  0915 958 953

Prioritné miesto osobného prevzatia je možné zadať pri ukončovaní objednávky v elektronickom obchode.

 

8.       Práva a povinnosti predávajúceho

8.1. Predávajúci je povinný:

a)    dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite, termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho ochranu,

b)    zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c)     bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí obsahovať všetky informácie uvedené v bode 4.5. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy,

d)    odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

8.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

 

9.       Práva a povinnosti kupujúceho

9.1.  Kupujúci je povinný:

a)    prevziať objednaný a dodaný tovar,

b)    zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

c)     potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

9.2. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu.

9.3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení o uzavretí zmluvy.

 

10.   Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúcim

10.1.  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou na adrese predávajúceho, alebo e-mailom na adrese stavex@stavex.sk a to spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

10.2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.3. Kupujúci má právo v rámci 14 dňovej lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu . Tovar použitý vo väčšom rozsahu, ako postačuje na jeho odskúšanie, vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak.

10.4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.5. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.6. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

10.7. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak však dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré zákazník prejavil záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým predávajúcim, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky zákazníkom účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.

10.8. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.9. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.10.  Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.11.  Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto podmienok nebolo možné zabrániť, t.j. ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, pokiaľ kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a)      hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,

b)      náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.

10.12.  V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)    predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)     predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f)      predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

10.13.  Pokiaľ dôjde k vypredaniu zásob alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho, vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami alebo za dohodnutú kúpnu cenu, je predávajúci povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci aj doručením e-mailu. Pokiaľ kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť predávajúcemu, vráti tento už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním uvedený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, pokiaľ kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 5 pracovných dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

10.14.  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred začatím doručovania tovaru formou jednoduchej požiadavky zaslanej na e-mail predávajúceho, a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho do 5 pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

 

11.   Reklamačný poriadok a záruka

11.1. Kupujúci alebo osoba ním splnomocnená na prevzatie tovaru, sú povinní pred prevzatím a/alebo zaplatením tovaru predávajúcemu alebo dopravcovi, pokiaľ tovar nedoručuje priamo predávajúci, si tovar skontrolovať vizuálne, pokiaľ druh tovaru alebo spôsob prepravy takúto kontrolu umožňuje. Pokiaľ ide o zjavnú vadu (napr. mechanické poškodenie alebo ak chyba spočíva v množstve dodaného tovaru) je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie predávajúci alebo dopravca, podľa toho, kto prepravu vykonal.

11.2. Neskoršie uplatnenie zodpovednosti zo zjavných vád, ktoré mohli byť zistiteľné pri starostlivom prezretí tovaru, nie je možné uznať.

11.3. Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na druh tovaru alebo spôsob prepravy skontrolovať pri jeho dodaní, je pri zjavných vadách možné uznať len nároky z takých vád, ktoré mal tovar už pri dodaní. Nároky z týchto vád musí kupujúci uplatniť bezodkladne po dodaní tovaru.

11.4. Za skryté vady tovaru zodpovedá predávajúci pokiaľ sa preukáže, že tieto vady mal tovar už pri dodaní.

11.5. Nároky z vád uplatní kupujúci u predávajúceho a to elektronicky e-mailom na adresu stavex@stavex.sk, alebo písomne na adresu predávajúceho uvedenú v čl. I. týchto obchodných a reklamačných podmienok.

11.6. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov okrem tovarov, ktorých vlastnosti takúto záruku neumožňujú (stavebné lepidlá, omietky, betóny, stavebné chémie a pod.) a táto informácia je uvedená na obale výrobku. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra).

11.7. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

11.8. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

11.9. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a)     ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s bodom 7.10. týchto reklamačných a obchodných podmienok,

b)     ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c)     ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d)     ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

e)     ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f)       ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

g)     ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h)     ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i)       ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j)       ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

11.10.  Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

11.11.   Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie.

11.12.  Ustanovenia bodov 11.13. až 11.25. tohto článku sa vzťahujú len na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Zodpovednosť za vady tovaru v prípade fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb sa riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.

11.13.  Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

11.14.  Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

11.15.  Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

11.16.  Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovaru mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

11.17.  Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

11.18.  Ak má dodaný tovar vady, uplatní si kupujúci reklamáciu u predávajúceho tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho spolu s faktúrou a so svojim uplatnením si práva zo zodpovednosti za vady. Kupujúci je povinný pri uplatnení si reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

11.19.  Ak má dodaný tovar vady a ide o tovar, ktorý sa nedá objektívne doručiť predávajúcemu, alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúci je okrem doručenia reklamácie a faktúry predávajúcemu povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť na vykonanie obhliadky reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim.

11.20.  Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 11.13. až 11.17. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

11.21.  Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne o svojom rozhodnutí informovať predávajúceho. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

11.22.  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

11.23.  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11.24.  Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

11.25.  Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov. V prípade, že kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť zákazníka podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/); kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

12.   Záverečné ustanovenia

12.1. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, odbor výkonu dozoru tel. č.: 037/ 7720 001, 037/ 7720 034, fax. č.: 037/ 7720 024, e-mail: nt@soi.sk          

12.2. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).

12.3. Kupujúci súhlasí, že vzťahy medzi ním a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami a právnymi predpismi SR, pričom svoj súhlas vyjadril pri vytvorení objednávky, potom, ako si obchodné a reklamačné podmienky preštudoval na príslušnej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

12.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných a reklamačných podmienok svojho elektronického obchodu, pričom nové obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. V prípade odoslania objednávky kupujúcim sa však kúpna zmluva riadi obchodnými podmienkami, ktoré boli platné a účinné v čase odoslania objednávky.

12.5. Právne vzťahy predávajúceho a kupujúceho výslovne neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, Občianskeho zákonníka, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, Obchodným zákonníkom (pokiaľ sa zmluva uzatvára medzi dvomi podnikateľmi), ako i súvisiacimi predpismi.

 

V Zlatých Moravciach, dňa 4.6.2021

Cookies